Privacy Policy

Voor alle websitebezoekers van schildersbedrijf.2jours.nl

Doeleinden verwerking

2Jours B.V., gevestigd aan Vrieswijk 3, 8103 PB te Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

2Jours B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Als wij via de website, mail, post of anderszins uw gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 1. Geslacht
 2. Voor- en achternaam
 3. Bedrijfsnaam
 4. Kvk- nummer
 5. Adres
 6. Postcode
 7. Plaats
 8. E-mail
 9. Telefoon
 10. Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 11. IP adres
  Deze houden we bij als je inlogt in onze software en voor de akkoordverklaring van de verwerkingsovereenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2Jours B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 1. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 3. Het afhandelen van uw betaling
 4. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.
 5. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 6. Om diensten en producten aan u te leveren.
 7. Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

2Jours B.V. neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2Jours B.V.) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via deze website.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2jours.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Als je klant wordt en persoonsgegevens gaat opslaan in onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarmee je akkoord dient te gaan voor je aan de slag gaat. Hierin staat waar de software voor bedoeld is en welke gegevens er mee opgeslagen kunnen worden maar ook wat onze technische en organisatorische maatregelen zijn om privacy en security te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2Jours B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 2Jours B.V. zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij 2Jours B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

2Jours B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2Jours B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2Jours B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Jours BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcel@2jours.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 2Jours BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2Jours B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2jours.nl. 2Jours B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Verwerkersovereenkomst

Als je gebruik wilt maken van onze software dan hanteren we een verwerkersovereenkomst waarin staat hoe we privacy en security in de software borgen en welke rechten en plichten je hebt als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.

Aanpassingen in onze Privacy Statement

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden op deze website. 2Jours B.V. adviseert je om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er aanpassingen zijn gemaakt.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 18-5-2018.

Demo aanvragen